OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. DEFINÍCIA

1. V Obchodných podmienkach použité pojmy sú písané veľkým počiatočným písmenom majú nasledujúci význam:

a) CENA - cena je uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov v eurách alebo v inej mene splatná Predávajúcemu za prevod vlastníctva Produktu na Zákazníka v súlade s Kúpnou Zmluvou. Cena nezahŕňa prípadné náklady spojené s balením a dodaním Produktu, pokiaľ podmienky aktuálnych propagačných akcií používaných Internetovým obchodom neustanovujú inak;

b) PRACOVNÝ DEŇ – deň v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov;

c) ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca; alebo (2) právnická osoba. Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou svojprávnosťou, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje, že v odôvodnených prípadoch bude uzavretie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu umožnené iba osobám starším ako 18 rokov a plne svojprávnym;

d) OBČIANSKY ZÁKONÍK – zákon č 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

e) SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou.  

f) ÚČET – Elektronická služba sprístupnená Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňujúca Zákazníkovi používať dodatočné funkcie. Zákazník získa prístup k Účtu pomocou Prihlasovacieho mena as ním súvisiaceho Hesla. Zákazník sa prihlasuje k svojmu Účtu po registrácii v Internetovom obchode. Účet umožňuje ukladať a uchovávať informácie o adresných údajoch Zákazníka pre zasielanie Produktov, sledovanie stavu Objednávky, prístupu k histórii Objednávok, ako aj ďalšie služby poskytované Zákazníkovi Predávajúcim;

g) KOŠÍK - Elektronická služba sprístupnená Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňujúca najmä jednoduché zadávanie Objednávok na vybraný počet Produktov s uvedením súhrnu Ceny jednotlivých Produktov a celkové Ceny za všetky Produkty;

h) NEWSLETTER – Elektronická služba umožňujúca Zákazníkovi prijímať od Predávajúceho obchodné informácie, najmä o Produktoch, Internetovom obchode, vrátane noviniek a aktuálnych propagačných akciách, na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo poskytnuté Zákazníkom (podrobné zásady poskytovania služby Newsletter sú špecifikované v samostatných pravidlách);

i) PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v ponuke Internetového obchodu, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim;

j) OBCHODNÉ PODMIENKY / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – tento dokument špecifikujúci zásady fungovania Internetového obchodu, najmä pravidlá pre vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok, uzatváranie Kúpnych zmlúv a používanie ďalších služieb poskytovaných Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu Zákazníkom. Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zákazníka a Predávajúceho;

k) INTERNETOVÝ OBCHOD – platforma prevádzkovaná Predávajúcim, umožňujúca Zákazníkovi zadávať Objednávky, uzatvárať Kúpne zmluvy a poskytovať služby Predávajúcim, dostupná na internetovej adrese: www.nexterio.sk;

l) PREDÁVAJÚCI - NEXTERIO.SK s. r. o., DIČ 2121726519, IČO 54519161, Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, adresa webových stránok: www.nexterio.sk, e-mailová adresa: eshop@nexterio.sk, telefónne číslo: +421 948 847 409 (poplatok ako za bežné spojenie – podľa cenníka príslušného operátora);  

m) KÚPNA ZMLUVA –kúpna zmluva v zmysle občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovujú tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto pravidlách;

n) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – elektronické služby poskytuje predávajúci zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb;

o) TECHNICKÉ POŽIADAVKY - minimálne technické požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre používanie Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb, a pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu, tj počítač alebo iné zariadenie pripojené k internetu s minimálnou šírkou pásma umožňujúce plynulé obnovovanie webových stránok, s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 bodov, vybavený aspoň jedným z týchto webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia , Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, podporujúca Java Script a umožňujúca ukladanie súborov cookies. Na používanie Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb, musí mať Zákazník platnú / aktívnu e-mailovú adresu a zariadenie, ktoré umožňuje správne vypĺňanie elektronických formulárov;

p) OBJEDNÁVKA – vyhlásenie vôle predloženej Predávajúcemu Zákazníkom, najmä v elektronickej podobe, s uvedením vybraného Produktu alebo Produktov, na ktoré Zákazník predkladá ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy, obsahujúce údaje Zákazníka potrebné na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. V rámci jednej Objednávky môže Zákazník predložiť niekoľko ponúk na kúpu Produktu.

 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Obchodné podmienky definujú základné pravidlá pre používanie Internetového obchodu, Elektronických služieb poskytovaných Predávajúcim, ako aj pravidlá pre zadávanie Objednávok a uzatváranie a plnenie Kúpnych zmlúv.

2. Tieto obchodné podmienky sú určené ako pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, tak aj pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, ktorí využívajú internetový obchod, elektronické služby alebo uzatvárajú kúpnu zmluvu (s výnimkou časti XI VOP, ktorá je určená len pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi).

3. Prijatie Obchodných podmienok je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok a uzatváranie Kúpnych zmlúv a môže byť tiež nutné na používanie ďalších Elektronických služieb poskytovaných Predávajúcim.

4. Zákazník môže zadávať Objednávky bez nutnosti vytvorenia Účtu.

5. Používanie Elektronických služieb ako služieb poskytovaných elektronicky je spojené s hrozbami typickými pre prenos dát cez internet, ako je šírenie údajov Zákazníka, neoprávnený prístup k nim alebo strata údajov Zákazníka. Predávajúci aj Zákazník sú povinní robiť kroky na minimalizáciu týchto rizík. Predávajúci najmä uplatňuje zodpovedajúce zabezpečenie uvedené v Obchodných podmienkach a Zákazník je povinný neoznamovať Prihlasovacie meno a Heslo neoprávneným osobám.

6. Používanie Internetového obchodu, najmä používanie Elektronických služieb a uzatváranie Kúpnych zmlúv, je možné za predpokladu, že koncové zariadenie a ICT systém Zákazníka spĺňajú Technické požiadavky.

7. Používanie Internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača, vrátane zadávania Objednávok, môže byť spojené s nutnosťou vynaloženia nákladov na pripojenie k internetu (poplatok za prenos dát), a to v súlade s tarifným balíčkom poskytovateľa služieb používaným Zákazníkom.

 

III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

1. Predávajúci prostredníctvom Internetového obchodu poskytuje Zákazníkom zadarmo nasledujúce Elektronické služby:

a) Účet;

b) umožnenie Zákazníkom zadávať Objednávky a uzatvárať Kúpne zmluvy za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach;

c) umožnenie používania Košíka;

d)Newsletter;

2. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá za predpokladu spoločného splnenia nasledujúcich podmienok: (i) Zákazník úspešne vyplní a prijme (odoslaním Predávajúcemu) registračný formulár pre vytvorenie Účtu, (ii) akceptuje Obchodné podmienky. Účet je poskytovaný zadarmo na dobu neurčitú.

3. Predávajúci môže odmietnuť registráciu Účtu, pokiaľ Zákazník poruší ustanovenie ods. 6 písm. a) nižšie.

4. Používanie Košíka začína okamihom, kedy Zákazník do Košíka pridá prvý Produkt. Košík je jednorazového charakteru, je poskytovaný zadarmo a končí okamihom, kedy Zákazník jeho prostredníctvom odošle alebo prestane zadávať Objednávku. V závislosti na dostupných funkciách si Košík môže zapamätať informácie o Produktoch vybraných Zákazníkom aj po ukončení relácie prehliadača, nezaručuje však dostupnosť Produktov vybraných Zákazníkom za účelom umožnenia Objednávky v neskoršom období.

5. Pre začatie poskytovania Newslettera je Zákazník povinný vyjadriť súhlas so zasielaním obchodných informácií a prijať pravidlá pre odber Newslettera zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa alebo kliknutím na príslušné tlačidlo a uvedením svojej e-mailovej adresy v príslušnom poli na webových stránkach Internetového obchodu a následným kliknutím na aktivačný odkaz odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu (okrem prípadov, keď si zaregistrujete účet). Zákazník môže tiež súhlasiť so zasielaním Newslettera prostredníctvom SMS poskytnutím svojho mobilného telefónneho čísla, zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa v rámci Internetového obchodu.

6. Zákazník je povinný najmä:

a) uvádzať v Objednávke a v rámci Účtu iba skutočné, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje Zákazníka a v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať údaje, vrátane osobných údajov, ktoré Zákazník poskytol Predávajúcemu v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy alebo používaním Elektronických služieb;

b) používať Elektronické služby spôsobom, ktorý nenarušuje fungovanie Predávajúceho, Internetového obchodu.

c) používať Elektronické služby spôsobom, ktorý je v súlade s Právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok, ako aj so zvyklosťami a pravidlami spoločenského spolužitia prijatými v danom rozsahu;

d) uchovávať Prihlasovacie meno a Heslo v tajnosti, najmä ich neoznamovať neoprávneným osobám. Predávajúci nezodpovedá najmä za stratu údajov či prístupu k údajom uloženým na Účte, vyplývajúce z porušenia vyššie uvedenej povinnosti Zákazníkom;

e) včas uhradiť Cenu a ďalšie náklady dojednané medzi Zákazníkom a Predávajúcim v plnej výške;

f) nedoručovať a neposkytovať v rámci Internetového obchodu žiadny obsah zakázaný Právnymi predpismi, najmä obsah, ktorý porušuje majetkové autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva;

7. Predávajúci môže z technických dôvodov dočasne, deaktivovať niektoré funkcie Internetového obchodu za účelom jeho vylepšenia, pridania služieb alebo vykonania údržby. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby informoval o technických prestávkach umiestnením príslušnej správy na domovskú stránku Internetového obchodu.

8. Zákazník môže Zmluvu o poskytovaní služieb kedykoľvek ukončiť. Vyhlásenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb podané Zákazníkom je možné podať najmä zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu: eshop@nexterio.sk. Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb nemá vplyv na plnenie už uzavretých Kúpnych zmlúv.

9. Predávajúci môže ukončiť Zmluvu o poskytovaní služieb z nasledujúcich závažných dôvodov:

a) spôsob používania Elektronických služieb je v rozpore so zásadami a účelom Internetového obchodu;

b) činnosť Klienta je v rozpore s dobrými mravmi, podnecuje k násiliu alebo páchaniu trestného činu a rovnako porušuje práva tretích osôb;

c) Zákazník poruší ustanovenie bodu III ods. 6 Obchodných podmienok.

10. Vyhlásenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb urobené Predávajúcim bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.

11. Lehota na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní služieb (v zmysle článku III ods. 8 a III ods. 9 týchto Obchodných podmienok vyššie) je pre každú zmluvnú stranu 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb druhej zmluvnej strane. Vypovedanie Zmluvy o poskytovaní služieb ktoroukoľvek stranou sa rovná zmazaniu Účtu.

12. Reklamácie súvisiace s Elektronickými službami je možné podávať napr. písomne na e-mailovú adresu: eshop@nexterio.sk. V reklamácii sa odporúča popísať jej dôvod, požiadavku Zákazníka a kontaktné údaje Zákazníka – uľahčí to a urýchli vybavenie reklamácie.

 

IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku, elektronická správa potvrdzujúca obsah navrhovanej kúpnej zmluvy, je iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.

2. V prípade nákupu Produktu dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu, či na základe komunikácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy akceptáciou Objednávky zo strany Predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie Produktu zo strany Predávajúceho Zákazníkovi alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že nedôjde k akceptácii príslušnej Objednávky Produktu zo strany Predávajúceho, platí, že Zákazník nie je ďalej Objednávkou viazaný.

3. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu so Zákazníkom, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto Obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných. záväzkov voči Predávajúcemu.

4.Celková hodnota Objednávky zahŕňa Cenu, náklady na dodanie a prípadne dodatočné náklady, napr. v prípade využitia doplnkových služieb. O celkovej hodnote Objednávky je Zákazník informovaný ako v priebehu zadávania Objednávky, tak aj v okamihu, keď Zákazník prejaví svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.

5. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o Produktoch, a to vrátane uvedenia Cien jednotlivého Produktu. Ceny Produktu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6. Predávajúci umožňuje Zákazníkom vykonávať Objednávky na webových stránkach Internetového obchodu a prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

7. Hlavné vlastnosti služby s prihliadnutím na predmet služby a spôsob komunikácie so Zákazníkom sú uvedené na stránke každého Produktu. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.

8. Zákazník zadáva Objednávku v Internetovom obchode v nasledujúcich krokoch:

a) pridanie vybraných Produktov do Košíka a prechod do Objednávkového formulára za účelom vyplnenia podrobných údajov;

b) vyplnenie Objednávkového formulára údajmi potrebnými na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. Uvedenie správneho IČ DPH (u zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi) je vyžadované vo fáze zadávania Objednávky, pokiaľ Zákazník chce obdržať faktúru s DPH; v opačnom prípade nebude predávajúci schopný faktúru s DPH vystaviť;

c) výber spôsobu platby, prípadných doplnkových služieb a výber spôsobu dodania;

d) prijatie Obchodných podmienok zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa – v tejto fáze bude Zákazníkovi predstavené zhrnutie Objednávky;

e) odoslanie Objednávky Zákazníkom Predávajúcemu pomocou príslušného tlačidla “Objednávam a platím”)

f) v prípade platby prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb môže byť Zákazník za účelom vykonania platby presmerovaný na jeho webové stránky.

9. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu rozhranie Internetového obchodu umožňuje Zákazníkovi skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky.

10. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybne identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je záväzným návrhom kúpnej zmluvy pre zmluvné strany. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

11.Predávajúci v odpovedi na prijatú Objednávku zašle Zákazníkovi e-mail potvrdzujúci prijatie Objednávky a začatie jej overovania.

12. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

13. Návrh kúpnej zmluvy formou objednávky je platný 3 pracovné dni.

14. Zmluva je uzatvorená v okamihu, keď prijmeme vašu ponuku na zmluvu počas doby platnosti zaslaním potvrdenia objednávky.  Kúpna zmluva sa uzatvára so zákazníkom zaslaním správy o začatí objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

15. Potenciálny zákazník už nie je viazaný svojou ponukou vyjadrenou v objednávke, ak predávajúci:

1) bezodkladne (t.j. do 1 pracovného dňa) nepotvrdí prijatie a prijatie objednávky,

2) do 3 pracovných dní odo dňa zadania objednávky zákazníkom nepošle správu o začatí objednávky, pokiaľ zákazník neinformuje, že súhlasí s dlhším záväzkom z ponuky uvedenej v objednávke.

16. Objednávky je možné zadávať v obchode 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

17. Telefonické objednávky akceptujeme (+421 948 847  409) od pondelka do piatku od 8.00 do 17.30 hod. Ustanovenia IV, odseky 10 až 15 pravidiel sa uplatňujú mutatis mutandis na postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

18. Uzavretie kúpnej zmluvy spoločnosťou NEXTERIO so zákazníkom sa uskutočňuje zaslaním správy o začatí objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v prehlásení zákazníka.

19. Objednávky e-mailem (eshop@nexterio.sk ) je možné zadávať nepretržite počas všetkých dní v týždni. Objednávky zadané v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov sa budú posudzovať v prvý pracovný deň nasledujúci po dni zadania objednávky. Ustanovenia IV, odseky 10 až 15 pravidiel sa uplatňujú mutatis mutandis na uzavretie kúpnej zmluvy.

20.Predávajúci sa snaží zaistiť dostupnosť produktov a splnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednané Produkty Zákazníkovi nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie Internetového obchodu uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Produkte, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je Produkt vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. V prípade nemožnosti plniť služby a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka vrátane §§ 575-577 OZ, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť plnenie spotrebiteľovi.

 

V. DODANIE PRODUKTU

1. Dodanie produktu je možné iba na území Slovenskej republiky.

2. Dostupné spôsoby dodania Produktu sú Zákazníkovi prezentované na webových stránkach Internetového obchodu, ako aj pri zadávaní Objednávky Zákazníkom.

3. Dostupné spôsoby dodania môžu závisieť od zvoleného spôsobu platby alebo Produktu, môžu sa zmeniť v prípade zadania viacerých Objednávok súčasne, najmä z dôvodu Produktov, na ktoré sa vzťahujú.

4. Dodanie Produktu Zákazníkovi a výška konečnej platby môže závisieť od Zákazníka zvoleného Produktu.

5. Celkový termín dodania Produktu Zákazníkovi (termín dodania) sa skladá z doby prípravy Objednávky na odoslanie Predávajúcim a doby dodania Produktu prepravcom. Termín dodania sa počíta odo dňa pripísanie prostriedkov na bankový účet Predávajúceho (v prípade platby bankovým prevodom, elektronické platby alebo platby platobnou kartou). Pokiaľ je Objednávka zadaná súčasne na niekoľko Produktov s rôznymi dodacími lehotami, je dátumom dodania najdlhší uvedený dátum.

6. Dodacia lehota závisí od dátumu zadania objednávky a dostupnosti objednaných produktov v skladoch alebo u dodávateľov spoločnosti. NEXTERIO by malo plniť kúpnu zmluvu najneskôr tridsať dní po jej uzavretí. Približná dodacia lehota je uvedená v popise produktu na webovej stránke a ak je to možné, oznámená zákazníkovi - pri zadávaní objednávky alebo v správe obsahujúcej prijatie objednávky na vykonanie. NEXTERIO informuje Zákazníka o termíne zaslaním správy o odoslaní Produktu Zákazníkovi.

7. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Produkt na miesto určené Zákazníkom, je Zákazník povinný prevziať Produkt pri dodaní.

8. V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné Produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Produktu, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9. Pri prevzatí Produktu od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov Produktu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi.

10. Ak si Zákazník nevyzdvihne tovar v lehote uvedenej v bode V, odsek 6 Pravidiel, Predávajúci vyzve Zákazníka na vyzdvihnutie zakúpeného Produktu v dodatočnej lehote 7 kalendárnych dní. Ak si produkt nevyzdvihneme v dodatočnej lehote, predávajúci má právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy) a zmluva bude ukončená. V tomto prípade budú všetky peňažné prostriedky zaplatené na základe kúpnej zmluvy vrátené bez zbytočného odkladu.

11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

12. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky príslušného prepravcu.

 

VI. PLATBA ZA PRODUKT

1. Predávajúci ponúka Zákazníkovi rôzne platobné metódy na základe Kúpnej zmluvy. Dostupné platobné metódy sú Zákazníkovi prezentované na webových stránkach Internetového obchodu, ako aj pri zadávaní Objednávky Zákazníkom.

2. Dostupné platobné metódy môžu závisieť od spôsobu dodania alebo od Produktu zvoleného Zákazníkom. Dostupné platobné metódy sa môžu tiež zmeniť, v prípade zadávania niekoľkých Objednávok súčasne.

3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  1. bezhotovostne prostredníctvom internetového platobného systému (PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, Poznaň (60-166), v Poľsku); (Blue Media SA. ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot (81-718) v Poľsku),
  2. platobná karta (PayU); (BlueMedia),
  3. Dobierka (pri platbe na dobierku môžete platiť buď kartou alebo v hotovosti)

4. Zúčtovanie transakcií elektronickými platbami a platobnými kartami prebieha podľa výberu Zákazníka prostredníctvom autorizovaných externých poskytovateľov platobných služieb

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť Cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

6. V prípade platby na dobierku je Cena splatná pri prevzatí Produktu.

7. Predávajúci vystaví ohľadom platby (v hotovosti či bezhotovostne) vykonané na základe Kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných Právnych predpisov. Predávajúci je oprávnený zaslať daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe na oznámenú elektronickú adresu.

 

VII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia towaru. K zachovaniu lehoty stačí, ak zákazník pred jej uplynutím vykoná prehlásenie predávajúcemu.

2. Na splnenie lehoty stačí, aby Spotrebiteľ predložil Predávajúcemu vyhlásenie pred jej uplynutím. Spotrebiteľ môže predložiť akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, v ktorom bude informovať o svojom odstúpení od Kúpnej zmluvy. Vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné podať napr. e-mailom na adresu eshop@nexterio.sk. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

3. V situácii, keď Spotrebiteľ zvolí elektronickú formu odstúpenia od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný zaslať Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

4. Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je Prílohou č. 1 Obchodných podmienok, nie je to však povinné. Predávajúci žiada, ak je to možné, o uvedenie čísla Objednávky alebo účtenky - môže to urýchliť vybavenie podaného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy

5. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu a v prípade Kúpnej zmluvy, ktorá:

a) zahŕňa viac Produktov, ktoré sú dodávané samostatne, v šaržiach alebo po častiach – od prevzatia posledného Produktu, šarže alebo časti, alebo

b) spočíva v pravidelnom doručovaní Produktov po stanovenú dobu – od prevzatia prvého z Produktov.

6. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, s výhradou odseku 7 nižšie ,vrátiť Spotrebiteľovi všetky ním zaplatené platby, vrátane nákladov na dodanie Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania zvoleného Zákazníkom, iného než najlacnejšieho štandardného spôsobu dodanie dostupného v Internetovom obchode). Pokiaľ Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Produktu, než je najlacnejší spôsob štandardného dodania dostupný v Internetovom obchode, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli vo výške presahujúcej náklady na najlacnejší spôsob štandardného dodania.

7. Predávajúci vráti platbu rovnakou platobnou metódou, akú použil Spotrebiteľ, ibaže Spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorým mu nevzniknú žiadne náklady. Predávajúci môže pozastaviť vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa, kým sa produkt nevráti alebo kým spotrebiteľ nepreukáže svoju zásielku, podľa toho, čo nastane skôr.

8. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od Kúpnej zmluvy, vrátiť Produkt Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na vyzdvihnutie, ibaže Predávajúci ponúkol, že si Produkt vyzdvihne sám. Spotrebiteľ hradí všetky priame náklady na vrátenie Produktu z dôvodu odstúpenia od zmluvy, tzn. najmä náklady na balenie, zaistenie a odoslanie Produktu. Pre dodržanie lehoty stačí vrátiť Produkt pred uplynutím jej platnosti. Spotrebiteľ vracia Produkt na adresu: Pestovateľská 4318/13, 821 04 Bratislava – Ružinov.

9. V prípade Zákonného práva na odstúpenie od zmluvy zodpovedá Spotrebiteľ za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu. Ak kupujúci vrátil poškodený tovar, predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorú je možné jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10. Okrem práva na odstúpenie od zmluvy uvedeného v bode VII ods. 1 obchodných podmienok môže zákazník uplatniť zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy, ak je k dispozícii v čase zadania objednávky.Predávajúci informuje o druhoch zmluvného práva na odstúpenie od zmluvy na príslušnej záložke online rozhrania obchodu. Niektoré typy zmluvného práva na odstúpenie od zmluvy môžu zákazníkovi spôsobiť dodatočné náklady, o dodatočných nákladoch predávajúci informuje pri zadávaní objednávky.

11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: (§ 7 (6) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 

VIII. REKLAMÁCIA/ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod VIII.2. až VIII.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.5. až VIII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

10. Reklamáciu zakúpeného Produktu môže Spotrebiteľ uplatniť najmä písomne na adrese: OUTLET NEXTERIO , Pestovateľská 4318/13, Bratislava – Ružinov 821 04, e-mailová adresa: eshop@nexterio.sk.

11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu dodaním tovaru na adresu OUTLET NEXTERIO, Pestovateľská 4318/13, Bratislava – Ružinov 821 04 a poskytnutím prejavu vôle kupujúceho uplatniť právo vyplývajúce z bodu VIII.2. k VIII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

12. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

14. Ak bude pre vybavenie reklamácie Spotrebiteľa alebo pre uplatnenie práv Spotrebiteľa vyplývajúcich zo záruky nutné doručiť Produkt Predávajúcemu, je Spotrebiteľ povinný doručiť Produkt na náklady Predávajúceho na adresu Pestovateľská 4318/13, 821 04 Bratislava – Ružinov. Pokiaľ by však vzhľadom k druhu vady, druhu Produktu alebo spôsobu jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Spotrebiteľom nemožné alebo nadmerne ťažké, môže byť Spotrebiteľ požiadaný o sprístupnenie Produktu Predávajúcemu po predchádzajúcom dohovore v mieste, na ktorom sa Produkt nachádza, alebo môže byť požiadaný, aby Predávajúcemu poskytol fotografie Produktu.

15. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená vedieť.

16. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

17. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

IX. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE A UPLATŇOVANIA NÁROKOV

1. Využitie mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov je dobrovoľné. Nasledujúce ustanovenia sú informatívne a nezakladajú povinnosť Predávajúceho využiť mimosúdny spôsob riešenia sporov. Vyhlásenie Predávajúceho o súhlase alebo odmietnutí účasti na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov predkladá Predávajúci v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, pokiaľ spor nebol vyriešený na základe reklamácie podanej Spotrebiteľom.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: https://www.soi.sk/ Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, z Kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.
  2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  3. Podrobnejšie  informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “ Politika ochrany osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode.

 

XI. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

1. Tento bod XI. Obchodných podmienok platí iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

2. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej s Podnikateľom do 14 dní odo dňa uzavretia danej zmluvy. K takému odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu a Podnikateľ nemôže z tohto dôvodu uplatňovať voči Predávajúcemu žiadne nároky.

3. Predávajúci má právo obmedziť spôsoby platby, dostupné Podnikateľom a taktiež požadovať uhradenie celej Ceny alebo jej časti vopred. Tento nárok je nezávislý od platobnej metódy vybranej Podnikateľom.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu predaja tovaru predávajúcim prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po jeho prevzatí prepravcom až do dodania zákazníkovi. Nezodpovedá tiež za oneskorenie pri dodaní zásielky.

5. Záruka za produkty sa voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, úplne vylučuje.

6. Predávajúci môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb, uzavretú s Podnikateľom, s okamžitou účinnosťou a bez udania dôvodov, zaslaním zodpovedajúceho vyhlásenia v ľubovoľnej forme Podnikateľovi.

7. Ani predávajúci, ani jeho zamestnanci alebo zástupcovia neponesú žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi, jeho zmluvným partnerom, zamestnancom a zástupcom za škodu, vrátane ušlého zisku, s výnimkou prípadov, ak škoda bola spôsobená úmyselne.

8. Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušný súd podľa miesta podnikania predávajúceho.

9. Predávajúci môže na základe všeobecne platných Právnych predpisov zmeniť ustanovenia týchto Obchodných podmienok týkajúce sa Podnikateľov.

 

XII. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. V prípade zmien Obchodných podmienok sprístupní Predávajúci úplné znenie Obchodných podmienok zverejnením na webových stránkach Internetového obchodu, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb.

3. Zmena Obchodných podmienok nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. V prípade Zákazníkov, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, majú títo právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok nemá význam pre Kúpne zmluvy uzatvorené medzi Zákazníkom a Predávajúcim pred zmenou Obchodných podmienok.

 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.03.2023 r.

2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

3. Výber slovenského práva na základe Obchodných podmienok nezbavuje Spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno zmluvou medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vylúčiť.

4. Obsah Obchodných podmienok je Zákazníkovi zadarmo sprístupnený ako súčasť Internetového obchodu.

5. Zápis, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzavretej Kúpnej zmluvy prebieha zaslaním Zákazníkovi e-mailu s potvrdením zadanej Objednávky, jej overení a realizácii. Predávajúci sprístupní Zákazníkovi doklad o kúpe alebo faktúru s DPH v elektronickej podobe. Obsah Kúpnej zmluvy vrátane jej podstatných ustanovení je dodatočne zapísaný a zabezpečený v IT systéme Predávajúceho.

6. Výhradné právo na všetky prvky, vrátane práva na diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ktoré sprístupňuje NEXTERIO alebo partneri NEXTERIO, predovšetkým autorské práva, patria NEXTERIO alebo subjektom, s ktorými NEXTERIO uzavrela príslušné zmluvy.

7. Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

8. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva Spotrebiteľov vyplývajúce z kogentných ustanovení zákona, Predávajúci preto prípadné pochybnosti vykladá v prospech Spotrebiteľa.

PRÍLOHA Č. 1 - VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - PDF